องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
นางสาวดวงดาว แจ่มใส
หัวหน้าสำนักปลัด
091-065-1805
นางสาวนฤมล นุฤทธิ์มนตรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
094-517-2555
นายทนงศักดิ์ อุปลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
061-962-7999
สิบเอกปริญญา สมปัญญา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
094-521-1566
นางจิรฐา นามแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
080-006-7327
นางมุกชิตา จำปาปุ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
064-316-6642
นางสาวศุภวดี ชมจิตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
093-442-0469
นางสาวปฏิญญา โชคลา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
098-334-5375
นายอภิวัฒน์ โชคลา
คนงาน
098-169-3094
นางสาวสงัด แก้วนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)
080-241-3240
นางสาวอนงนาฏ ศรีวัตร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
096-637-5648
นายพิษสวาท เพียโคตร
พนักงานขับรถยนต์
097-139-1305
นายวัฒนา ชมจันทร์
นักการ
065-365-8526
นางสาวศิริภัทร ฆ้องคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ