องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่๑

          เดิมชาวบ้านกุดน้ำเขียว  อำเภอภูเวียง  ได้อพยพมาอยู่ที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ หรือบ้าน  โนนสะอาด ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2507  มีสมาชิกจำนวน  40  ครอบครัว  มีผู้นำชื่อ นายคำมี จันทา     ฟ้าเหลี่ยม  และนายน้อย  ฤทธิ์จันทร์  และนายบัวจันทร์  คำนา  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้านคนที่  2  ชื่อนายบุญ  เพชรดง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบุญมี  นาหนองค้า  และนายสมัย  จอมชัยภูมิ  มีอาชีพทำไร่,  ทำงานรับจ้าง มีวัดหนึ่งแห่ง  และมีลำน้ำพองเป็นน้ำทำการเกษตร  ปัจจุบันมีประชากร  82  ครอบครัว      มีอาชีพทำนา  ทำไร่  และรับจ้างเป็นหลัก  มีสภาพความเป็นอยู่ปานกลาง

          สภาพพื้นที่เป็นที่สูงลุ่มดอน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวทราย  พื้นที่ทั้งหมด  782  ไร่       เป็นพื้นที่การเกษตร  656  ไร่  ที่อยู่อาศัย  86  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  รับจ้าง

ประชากรทั้งสิ้น 83 ครัวเรือน  รวม 350 คน   เป็นชาย 173  คน   หญิง 177 คน   ปัจจุบันมีนายเสถียร  จันทาฟ้าเหลื่อม (กำนันตำบลทุ่งโป่ง)

ข้อมูลหมู่บ้านจระเข้สงเคราะห์  หมู่ที่  2

          เดิมทีบ้านจระเข้สงเคราะห์ย้ายมาจากอำเภอภูเวียง  อีกส่วนหนึ่งย้ายมาจากอำเภอหนองเรือ    จังหวัดขอนแก่น  ย้ายมาอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านปี  พ.ศ. 2508  ขณะนั้นย้ายมาอยู่  22  ครัวเรือน  ปัจจุบันมีทั้งหมด 43 ครัวเรือน  อีกสองหลังยังไม่ได้ขอบ้านเลขที่

          สภาพพื้นที่เป็นที่ไร่ส่วนใหญ่  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  พื้นที่ทั้งหมด  1,552  ไร่  เป็นพื้นที่การเกษตร 1,100 ไร่  ที่อยู่อาศัย 102 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่ 

          ประชากรทั้งสิ้น  43 ครัวเรือน  รวม  205 คน   เป็นชาย  107  คน   เป็นหญิง  98    คน

          ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายธนพล   โชคลา(พักราชการ)

ข้อมูลหมู่บ้านโนนอินทร์แปลง  หมู่ที่  3

          บ้านโนนอินทร์แปลง  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งโป่ง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งบ้านเมื่อเดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2508  ตรงกับปีมะเส็ง  ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ภูเวียง  และอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  มีหลายบ้านที่อยู่ด้วยกัน  อาทิ  เช่น  บ้านหนองกุงเฌิง  บ้านกุดตะกล้า  ข้าเก่าข่าและบ้านห้วยขี้หนู  สาเหตุที่ย้ายเพราะรัฐบาลมีโครงสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำพอง  เรียกว่าเขื่อนอุบลรัตน์  น้ำท่วมไร่นาของหมู่บ้าน  รัฐบาลคิดค่าเสียหายให้แก่ราษฎร  ตามจำนวนไร่นาของแต่ละบุคคลได้จัดสรรที่ดินไว้รองรับครอบครัวละ  15 ไร่  โดยจัดปฏิรูปให้สมาชิกสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

          สภาพพื้นที่ราบ  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั้งหมด  431  ไร่  เป็นพื้นที่การเกษตร  321 ไร่ ที่อยู่อาศัย 110 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย

          ประชากรทั้งสิ้น 74  ครัวเรือน   รวม   315  คน   เป็นชาย176 คน   เป็นหญิง    139  คน

          ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ นายวงเดือน สำราญบำรุง

ข้อมูลหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่  4

          หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2508  โดยมีนายทองพิตร  หลวงจันทร์  ซึ่งเป็นชาวภูเวียงนำชาวคณะจำนวน 50 ครอบครัว  อพยพมาจากบ้านนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  มาตั้งบ้านเรือน  อยู่บริเวณโคกเก่าลาอันเป็นทำเลที่เหมาะสม ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำพอง ที่มาของชื่อหมู่บ้านคือ  แต่ก่อนเป็นที่อุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรมากมาย

ประชากรทั้งสิ้น 119  ครัวเรือน   รวม   360  คน        เป็นชาย 173 คน   เป็นหญิง  187  คน

  และมีผู้ใหญ่ปกครองมาแล้ว  4  คน  คือ

1.      นายทองพิตร  หลวงจันทร์

2.      นายทองพูล  ตุ่นเฮ้า

3.      นายพิชิต  หลวงจันทร์

4.      นายสำรวย  สายเสน

ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายพิชิต  หลวงจันทร์ 

          สภาพพื้นที่เป็นเนินลาด  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั้งหมด  900   ไร่  เป็นพื้นที่การเกษตร  750  ไร่  ที่อยู่อาศัย 140  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร

ข้อมูลหมู่บ้านหนองผือ  หมู่ที่  5

          เริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  2442  โดยมีการนำของขุนวิจิตร  ย้ายมาจาก  จังหวัดชัยภูมิ  ได้อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน  และทำมาหากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาตั้งบ้านครั้งแรกบริเวณริมลำน้ำพอง  เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญอาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองผือ”  เพราะพื้นที่หนองน้ำกว้างใหญ่ติดลำน้ำพอง     มีต้นกก  (ต้นผือ)  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง  5  คน ดังนี้

1.      นายใส    หนองผือ

2.      นายปัด  พันธไหล

3.      นายลุน    ทิพย์ลม

4.      นายประเสริฐ  เหลาสะอาด  (อดีตกำนันตำบลทุ่งโป่ง)

5.      นายคำผาง  สุ่มมาตย์

6.      นายเกษมศักด์  หนองผือ  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

ประชากรทั้งสิ้น 150  ครัวเรือน  รวม    682คน   เป็นชาย  334   คน    เป็นหญิง    348 คน

ข้อมูลหมู่บ้านห้วยยาง  หมู่ที่  6

          ผู้ก่อตั้งบ้านห้วยยาง  หมู่ที่     ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อย่อม  - แม่บู่  หนองผือ  และพ่อจำสี  -  แม่แพง ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น พ.ศ. ใด คาดว่าประมาณ ๑ooปีขึ้นไป

          สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั้งหมด ๒,๕ooไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ๒,๔oo ไร่ ที่อยู่อาศัย  oo ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและเลี้ยงสัตว์

          ประชากรทั้งสิ้น  159    ครัวเรือน   รวม   697  คน   เป็นชาย 336 คน   หญิง    361   คน

          ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายนิกร   ปิ่นคำ

ข้อมูลหมู่บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่ 

          เริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔ooโดยขุนชำนาญ  พรรคทิง ย้ายมาจากอำเภอพะนานิคม  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน  และทำมาหากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาตั้งบ้านครั้งแรกที่ที่นานายอุดม  และเห็นว่าเป็นที่ลุ่ม  ต่อมาจึงย้ายมาตั้งที่โนนบ้านเก่า  จึกเรียกหมู่บ้านว่า  โนนบ้านเก่า  ต่อมาย้ายมาอีกครั้ง ณ  ที่ปัจจุบัน  เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญญาอาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านทุ่งโป่ง”  เพราะพื้นที่ป่าโปร่ง  กว้างใหญ่  ใหญ่ติดกับหนองน้ำ  จึงได้ชื่อบ้าน  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

          ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสุวรรณรัตน์  อามาตย์

ประชากรทั้งสิ้น  152 ครัวเรือน รวม   547  คน  เป็นชาย  270  คน  หญิง 277  คน

ข้อมูลหมู่บ้านห้วยยาง  หมู่ที่ 

          บ้านห้วยยาง  หมู่ที่    ตำบลทุ่งโป่ง  ได้แยกการปกครองออกมาจากบ้านห้วยยาง  หมู่         ตำบลทุ่งโป่ง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 

          สภาพพื้นที่เป็นที่ดินดอน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่ทั้งหมด  ๕,๓๒๗  ไร่      เป็นพื้นที่การเกษตร ๓,๔ooไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา

          ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบัวพันธ์ แก่นมุย

ประชากรทั้งสิ้น 202  ครัวเรือน  รวม  865 คน  เป็นชาย 427  คน  หญิง    438   คน

ข้อมูลหมู่บ้านแหลมทอง  หมู่ที่ 

          เดิมบ้านแหลมทอง  หมู่ที่    เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านห้วยยาง  หมู่ที่    ซึ่งแยกการปกครองเป็นบ้านแหลมทองหมู่ที่    เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๔ 

          สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนเป็นส่วนใหญ่ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ทั้งหมด ๒,๕oo  ไร่  เป็นพื้นที่การเกษตร  ๑๕o  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่

          ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายไพทูลย์  โชคลา

ประชากรทั้งสิ้น  159  ครัวเรือน รวม  702  คน เป็นชาย  359  คน  หญิง   343    คน

ข้อมูลหมู่บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  o

          บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่ ซึ่งแยกจาก บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 ซึ่งบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 มีประวัติเริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔oo โดยขุนชำนาญ  พรรคทิง ย้ายมาจากอำเภอพระนานิคม  จังหวัดศรีสะเกษ  ได้อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน  และทำมาหากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาตั้งบ้านครั้งแรกที่ที่นานายอุดม  และเห็นว่าเป็นที่ลุ่ม 

ต่อมาจึงย้ายมาตั้งที่โนนบ้านเก่า  จึงเรียกหมู่บ้านว่า  โนนบ้านเก่า  ต่อมาย้ายมาอีกครั้ง ณ  ที่ปัจจุบัน  เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญญาอาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านทุ่งโป่ง” เพราะพื้นที่ป่าโปร่ง  กว้างใหญ่  ใหญ่ติดกับหนองน้ำ  จึงได้ชื่อบ้าน  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาปี  ๒๕๔๙  ได้เสนอขอแยกหมู่บ้าน  ต่อกระทรวงมหาดไทยและได้รับการอนุมัติตั้งหมู่บ้านใหม่  ให้ชื่อว่า บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่  o 

          ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านชื่อนายสนชัยชินอ่อน

ประชากรทั้งสิ้น  142 ครัวเรือน  รวม  551 คน   เป็นชาย  268   คน   หญิง  283   คน