องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ร้องเรียนทุจริต
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
เอกสารประกอบ
เลขบัตรประชาชน
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่
การเปิดเผยข้อมูล

4 บวก 4 เท่ากับ
หมายเหตุ
- กรุณาป้อนข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์, ที่อยู่ เพื่อเป็น
   ประโยชน์ในการติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อแจ้งผล
   การตรวจสอบการร้องเรียนของท่านให้ทราบ

- ถ้าหากท่านไม่กรอกข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน จะถือว่าเป็นการแจ้ง
   เบาะแสให้ทราบเท่านั้น