องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง
Thungpong Subdistrict Administrative Organization
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...
   |      |      |      |      |   
มอบผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ตามโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงหรือบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยยาง   
นายปัญญา มาศยคง
นายกอบต.ทุ่งโป่ง
งานบริการประชาชน
OUR SERVICE
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ